手機
唐詩 宋詞 元曲 近代詩 文言文 寫景的古詩 論語 詩經 孫子兵法 愛國的詩句 李白 杜甫
當前位置:查字典>>詩詞 > 弟子規

古詩《弟子規》賞析

弟子規

  詩人:    朝代:

  弟子規原名《訓蒙文》,是清朝康熙年間秀才李毓秀所作,后經清朝賈存仁修訂改編,并改名為〈弟子規〉,是啟蒙養正,教育子弟敦倫盡份防邪存誠,養成忠厚家風的最佳讀物。

  。弟子規內容采用《論語》學而篇第六條:“弟子入則孝,出則弟,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文。”的文義以三字一句,兩句一韻編纂而成,分為五個部份加以演述

  弟子規具體列舉出為人子弟在家、出外、待人接物、求學應有的禮儀與規范,特別講求家庭教育與生活教育。

  

dì    zǐ  guī
弟 子 規

zǒng xù
【總 敘】

dìzǐguī   shèngrénxùn  shǒuxiàotì   cìjǐnxìn
弟子規  圣人訓  首孝悌  次謹信
fànàizhòng  érqīnrén  yǒuyúlì   zéxuéwén
泛愛眾  而親仁 有余力 則學文

rù zé xiào
【入則孝】

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn
父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶
fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng
父母教 須敬聽 父母責 須順承
dōng zé wēn xià zé jìng chén zé xǐng hūn zé dìng
冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定
chū bì gù  fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn
出必告 反必面 居有常 業無變

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī
事雖小 勿擅為 茍擅為 子道虧
wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng
物雖小 勿私藏 茍私藏 親心傷
qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù
親所好 力為具 親所惡 謹為去
shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū
身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞
qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián
親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢
qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng
親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲

jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn
諫不入 悅復諫 號泣隨 撻無怨
qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng
親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床
sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué
喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕
sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng
喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生

chū  zé  tì
【出 則 弟】

xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng
兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn

財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯
huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu
或飲食 或坐走 長者先 幼者后
zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào
長呼人 即代叫 人不在 已即到
chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng
稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能
lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì
路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立
qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú
騎下馬 乘下車 過猶待 百步余
zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò
長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐
zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí
尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜
jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí
進必趨 退必遲 問起對 視勿移
shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng
事諸父 如事父 事諸兄 如事兄

jǐn
【謹】

zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí
朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時
chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu
晨必盥 兼漱口 便溺回 輒凈手
guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè
冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切
zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì
置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢
yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā
衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家
duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé
對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則
niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu
年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為丑
bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng
步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬
wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì
勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀
huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng
緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱
zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén
執虛器 如執盈 入虛室 如有人
shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè
事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略
dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn
斗鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問
jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng
將入門 問孰存 將上堂 聲必揚
rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng
人問誰 對以名 吾與我 不分明
yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu
用人物 須明求 倘不問 即為偷
jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán
借人物 及時還 后有急 借不難

xìn
【信】

fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān
凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉
huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo
話說多 不如少 惟其是 勿佞巧
jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī
奸巧語 穢污詞 市井氣 切戒之
jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán
見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳
shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò
事非宜 勿輕諾 茍輕諾 進退錯
fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū
凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn
彼說長 此說短 不關己 莫閑管
jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī
見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋
jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng
見人惡 即內省 有則改 無加警
wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì
唯德學 唯才藝 不如人 當自礪
ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī
若衣服 若飲食 不如人 勿生戚
wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè
聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻
wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn
聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親
wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè
無心非 名為錯 有心非 名為惡
guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū
過能改 歸于無 倘掩飾 增一辜

fàn ài zhòng
【泛 愛 眾】

fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài
凡是人 皆須愛 天同覆 地同載
xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo
行高者 名自高 人所重 非貌高
cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà
才大者 望自大 人所服 非言大
yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī
己有能 勿自私 人所能 勿輕訾
wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn
勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新
rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo
人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾
rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō
人有短 切莫揭 人有私 切莫說
dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn
道人善 即是善 人知之 愈思勉
yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò
揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作
shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī
善相勸 德皆建 過不規 道兩虧
fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo
凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少
jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ
將加人 先問己 己不欲 即速已
ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng
恩欲報 怨欲忘 抱怨短 報恩長
dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān
待婢仆 身貴端 雖貴端 慈而寬
shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán
勢服人 心不然 理服人 方無言

qīn rén
【親 仁】

tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī
同是人 類不齊 流俗眾 仁者希
guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi
果仁者 人多畏 言不諱 色不媚
néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo
能親仁 無限好 德日進 過日少
bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài
不親仁 無限害 小人進 百事壞

yú lì xué wén
【 余力學文】

búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén
不力行 但學文 長浮華 成何人
dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn
但力行 不學文 任己見 昧理真
dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào
讀書法 有三到 心眼口 信皆要
fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ
方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起
kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng
寬為限 緊用功 工夫到 滯塞通
xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì
心有疑 隨札記 就人問 求確義
fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng
房室清 墻壁凈 幾案潔 筆硯正
mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng
墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù
列典籍 有定處 讀看畢 還原處
suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī
雖有急 卷束齊 有缺壞 就補之
fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì
非圣書 屏勿視 敝聰明 壞心志
wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì
勿自暴 勿自棄 圣與賢 可馴致

 


   部分讀音注釋


◇「首孝弟 次謹信」:「弟」讀音tì,通「悌」;


◇「出必告 反必面」:「告」讀音ɡù為古音,今音ɡào;


◇「對尊長 勿見能」:「見」讀音xiàn,通「現」;


◇「騎下馬 乘下車」:「車」讀音jū為古音,今音chē;


◇「老易至 惜此時」:「惜」讀音xī,另有讀音xí;


◇「便溺回 輒凈手」:「溺」讀音niào,通「尿」,指小便;


◇「上循分 下稱家」:「分」讀音fèn,指身份;「稱」讀音chèn,意為相稱;


◇ 「勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀」:「閾」讀音yù第四聲,意為門檻;「跛倚」讀音bǒ yǐ,「跛」是指一只腳斜站著;「跛倚」是指身子歪曲斜倚;「箕踞」讀音jī jù,是指坐著時雙腳展開像簸箕或是虎踞的樣子;「搖髀」,是指抖腿或搖臀,「髀」讀音bì,指大腿;


◇「人問誰 對以名」:「誰」讀音shuí,另有讀音shéi;


◇「知未的 勿輕傳」:「的」讀音dì第四聲,意為真實、確實;


◇「勿急疾 勿模糊」:「糊」hū ,另有讀音hú、hu;


◇「縱去遠 以漸躋」:「躋」讀音jī,意為上升;


◇「行高者 名自高」:「行」讀音為xìnɡ第四聲,意為德行;


◇「人所能 勿輕訾」:「訾」讀音為zī第一聲,意為口毀;


◇「非圣書 屏勿視」:「屏」讀音bǐnɡ,通「摒」,意為放棄,除去;


◇「圣與賢 可馴致」:「馴」讀音xún第二聲,意為逐漸。

弟子規的意思

弟子規古詩賞析
暫無相關賞析

古詩詞大家

詩仙 詩圣 詩王 詩鬼
李白 杜甫 白居易 李賀
帝王也風騷
毛澤東李世民武則天 劉邦劉徹 乾隆
詩骨 詩杰 詩狂 詩家天子
陳子昂 王勃 賀知章 王昌齡
詩佛 詩囚 詩奴 詩豪
王維 孟郊 賈島 劉禹錫
詞妖
李清照李義辛棄疾
元曲四大家
關漢卿 馬致遠 鄭光祖 白樸
唐宋八大大家
韓愈柳宗元歐陽修蘇洵王安石曾鞏蘇軾蘇轍
小李杜
李商隱杜牧
初唐四杰
王勃楊炯盧照鄰駱賓王
江南四大才子
唐伯虎文征明祝允明徐禎卿
明代三大才子
徐渭解縉楊慎
北京十一选五开奖一定牛